Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v r. 2010

Seznam tabulek a grafů


Položky, které jsou označeny znakem "@", jsou obsaženy pouze na CD a nejsou součástí tištěné podoby VZČ.
Kurzívou jsou označeny položky, které jsou v tištěné podobě VZČ ve zjednodušeném provedení.

  Fakta a čísla fakult Univerzity Karlovy
  I-1 Vedení Univerzity Karlovy v Praze
  I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
  I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze
  I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
@ I-5a Grantová rada
@ I-5b Ediční rada
@ I-5c Historická komise
  I-6 Fakulty a další součásti
  I-7 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
@ I-8 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
  I-9 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
 
  II-1 Příspěvek a dotace, výnosy
  II-a Struktura příjmů
  II-b Struktura čerpání
@ II-2a Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
  II-2b Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
@ II-3 Přehled o věkové struktuře pracovníků
@ II-4 Přehled o úvazcích pracovníků
  II-c Struktura pracovníků UK
  II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků
  II-e Věková struktura pracovníků podle fakult
  II-f Věková struktura pracovníků UK
 
  III-1a Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2010)
@ III-1b Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)
  III-1c Počet studijních programů a oborů dle typu studia
  III-a Vývoj počtu studijních programů (k 31. 10. 2010)
  III-1d Přehled studijních programů a studijních oborů akreditovaných na fakultách (k 31. 12. 2010)
@ III-1e Přehled nových akreditací
@ III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
  III-1g Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
@ III-1h Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2010)
@ III-1i Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2010)
@ III-1j Přehled akreditací studijních programů a oborů udělených v rámci strukturace studia a změn tříletého doktorského studia na čtyřleté
  III-1k Společné studijní programy "Joint Degree"
@ III-1l Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe
  III-2a Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2010)
  III-b Studenti ve studijních programech
  III-c Struktura studentů
@ III-2b Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 12. 2010)
  III-2c Celkový počet studentů podle fakult
@ III-2d Počet studentů podle studijních programů
  III-d Počet studentů UK podle krajů ČR a států
  III-2e Počet cizinců studujících na UK
  III-e Procento a počet studentů - cizinců (2001 - 2010)
  III-3a Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
  III-3b Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
  III-f Vývoj počtu přihlášek
  III-g Struktura přihlášek
  III-h Struktura přijetí
  III-i Struktura zapsaných
@ III-3c Četnost přihlášek podaných do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
  III-j Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
  III-4a Celkový počet absolventů
  III-4b Celkový počet absolventů podle fakult
@ III-4c Celkový počet absolventů podle studijních programů
@ III-4d Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
  III-k Vývoj počtu absolventů (2001-2010)
  III-l Struktura absolventů
  III-4e Seznam smluv o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni v r. 2010
@ III-4f Seznam absolventů doktorských studijních programů
@ III-4g Míra nezaměstnanosti absolventů UK
@ III-5a Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
@ III-5b Studijní neúspěšnost - akademický rok (2009-2010)
@ III-5c Studijní neúspěšnost - kalendářní rok
@ III-6a Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
  III-6b Počet současně studovaných studií na UK
  III-7a Počet přiznaných stipendií
@ III-7b Sociální a ubytovací stipendia
  III-7c Poplatky spojené se studiem
  III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích spojených se studiem
  III-8a Ubytování studentů
@ III-8b Ubytování studentů - seznam a kapacita kolejí
@ III-9a Stravování studentů
@ III-9b Stravování studentů - seznam a kapacita menz
  III-10a Péče o studenty
@ III-10b Poradenské služby
@ III-11 Počet studentů se speciálními potřebami
  III-12 Ceny udělené studentům a absolventům
  III-13a Počet absolventů rigorózního řízení
@ III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2009/2010
  III-14a Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
@ III-14b Počet účastníků celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
  III-n Počet kurzů CŽV
  III-o Počet účastníků kurzů CŽV
@ III-15 Počet programů a účastníků dalšího vzdělávání akademických pracovníků
 
  IV-1 Tuzemské programy a projekty I. (rezortní) - všechny projekty běžící k 31. 12. 2010
@ IV-2a Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - všechny projekty běžící k 31.12.2010
@ IV-2b Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - projekty nově přijaté v roce 2010
  IV-3 Počet grantů nově získaných z GA ČR
  IV-4a Zapojení do zahraničních programů a projektů - všechny projekty běžící k 31. 12. 2010
@ IV-4b Zapojení do zahraničních programů a projektů - projekty nově přijaté
  IV-4c Zapojení do projektů 7. RP
  IV-5 Zapojení do řešení výzkumných záměrů
  IV-6a Výzkumná centra "1M" (UK je koordinátorem) a "LC" v r. 2010
  IV-6b Výzkumná centra (UK jako spolunositel) v r. 2010
  IV-a Prostředky přidělené na výzkumná centra (2001-2010)
  IV-7 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
  IV-8 Čerpaná podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT
  IV-9 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů pro rok 2010 podle fakult
@ IV-10a GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
@ IV-10b GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
  IV-b GAUK - počty podaných a přijatých projektů
  IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2010 (1. kolo)
  IV-12a Publikační činnost interních pracovníků UK - Články
  IV-12b Publikační činnost interních pracovníků UK - Knihy
  IV-12c Patenty a užitné vzory
  IV-13 RIV 2010 - základní ukazatele
  IV-14 Nově habilitovaní docenti
  IV-15 Nově jmenovaní profesoři
  IV-c Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2001-2010)
  IV-d Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2001-2010)
  IV-16 Akreditace habilitačních oborů a jmenovacích oborů
@ IV-17 Akreditace a reakreditace habilitačních oborů
@ IV-18 Akreditace a reakreditace oborů pro jmenovací řízení
  IV-19 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
  IV-20 Čestné doktoráty
 
  V-1a Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
@ V-1b Přijetí zahraničních návštěv
  V-2 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků
  V-3 Mobilita studentů
  V-4 Další studijní pobyty v zahraničí
  V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti)
  V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci)
  V-a Mobilita studentů - ERASMUS 2001-2010
  V-b Mobilita studentů - ERASMUS
@ V-5c Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci)
  V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace)
@ V-6 Akce s mezinárodní účastí
@ V-7a Fond mobility
  V-c Fond mobility 2001 - 2010
  V-d Fond mobility
  V-e Fond mobility - struktura žádostí
  V-7b Fond mobility - finance
@ V-f Fond mobility - čerpání financí
 
  VI-1a Přehled akcí hrazených z FRM
@ VI-1b Přehled akcí financovaných z FRIM (nad 100 tis. Kč)
  VI-2 Přehled akcí hrazených ze státního rozpočtu
@ VI-3 Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol
  VI-a Projekty FRVŠ pro roky 2001 - 2010
  VI-4 Realizované Rozvojové projekty
@ VI-b Struktura rozvojových programů
  VI-5a Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
@ VI-5b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
@ VI-5c Strukturální fondy EU - UK jako partner
  VI-6 Využití státního rozpočtu v letech 2003-2010
 
  VII-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
  VII-a Produkce nakladatelství Karolinum 2001 - 2010
  VII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek
 
@ VIII-1 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
@ VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
  VIII-3 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
  VIII-a Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
  VIII-b Centrální katalog - podíl na tvorbě
  VIII-c Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle (2005-2010)
  VIII-d Připojení pracovišť k síti (Praha)
  VIII-e Připojení pracovišť k síti (mimo Prahu)
 
@ X-1 Počet stížností a počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
  X-2 Umístění UK v mezinárodních žebříčcích
 
@ Tisková podoba VZČ (PDF soubor)
@ Text Výroční zprávy ve formátu .epub